บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดงานประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 รับศักราชใหม่ โดยมีนายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชัยเบญจพล รองผู้อำนวยการ ธุรกิจตัวแทน และนายเกรียงไกร หมั่นเขตรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมให้ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และแผนการส่งเสริมการขาย พร้อมสร้างกำลังใจให้แก่ตัวแทนและนายหน้าประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ตัวแทนและนายหน้าบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลตัวแทนและนายหน้าบุคคลประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น รางวัลตัวแทนและนายหน้าบุคคลประกันวินาศภัย ประเภทเบี้ยประกันอัคคีภัยสูงสุด ประเภทเบี้ยประกันภัยรถยนต์สูงสุด ประเภทเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งสูงสุด ประเภทเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดสูงสุด และประเภทเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสูงสุด ประจำปี 2563 และปี 2564 โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565