“ประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้หรือไม่?”

       เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน

       และเมื่อได้พิสูจน์ผลความรับผิดแล้ว (เมื่อทราบว่าผู้ขับขี่รถคันใดเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด) ผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

       สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าชดเชย (กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
       1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
       2.ใบแจ้งหนี้หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นคนไข้ในเพื่อขอรับค่าชดเชย
       หมายเหตุ : ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน จากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

       สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถาม การทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง