รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 26/2563 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่องให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.ฯ) คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย พร้อมทั้งยังได้มีการจัดสัมมนา 5 ภาค ครั้งที่ 1 ภาคกลาง เรื่องคู่มือตีความ(ฉบับปรับปรุงใหม่)เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางบริษัทประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทร่วมเข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง

       ทั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจสำหรับคู่มือตีความก็คือ มีการเขียนระบุชัดในคู่มือตีความใหม่ สำหรับการจ่ายสินไหมพรบ.ฯ และประกันภาคสมัครใจในประเด็นต่างๆ ละเอียดยิบทีเดียว จากเดิมที่ยังคลุมเครือ และไม่ได้ระบุไว้ เช่น พรบ.ฯกรณีเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก และจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่าไหร่ และจะต้องไปไล่เบี้ยฯเพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่ได้อย่างไร หรือกรณีการเคลมเรื่องยางรถยนต์หากล้อรถไปเหยียบของมีคมเช่น แก้ว ตะปู น็อต จะไม่ได้รับคุ้มครองตัวยาง แต่คุ้มครองตัวรถเท่านั้น หากจะให้คุ้มครองต้องซื้อภัยเพิ่มซึ่งมีบางบริษัทประกันขายคุ้มครองตัวนี้

        ขณะเดียวกันกรณีการเบิกค่าสินไหมเสียชิวิตจะต้องมีการแถลงของเรื่องทายาทโดยชอบธรรมตามกม.ก่อนว่า ผู้มีสิทธิได้รับกี่คน ซึ่งขณะนี้สมาคมประกันฯกำลังทำแบบฟอร์มขึ้นมาเสมือนใบคำร้องเพื่อให้กรอก เพื่อเป็นการสกัดการรับจ้างทำเคลมมาหากิน โดยที่ผ่านมามีการเข้ามาเรียกร้องซ้ำ ทั้งที่บิดามาเบิกค่าสินไหมไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีแก๊งหากินกับการรับมอบอำนาจจากมารดาเข้ามาเบิกหรือเรียกร้องสินไหมซ้ำขึ้นอีก โดยบอกว่าไม่เกี่ยว ไม่รับทราบว่าบิดามาเบิกแล้ว แต่นี่เป็นมารดามาเรียกร้องสิทธิ จนท้ายสุดตกลงกันไม่ได้ ต้องเข้าอนุญาโตตุลาการฯและอนุญาโตฯตัดสินให้จ่าย จึงเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนโดยไม่ชอบธรรม จึงน่าเป็นเหตุให้ทุกฝ่ายหันมาใช้วิธีนี้สกัดป้องกัน