ประเภทรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 11 ประเภทรางวัล / จำนวนรวม 52 รางวัล

       1. รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562
          บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       2.1 รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัท เอไอเอ จำกัด
          3.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       2.2 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          3.บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
          4.บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          5.บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

       3.1 รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

       3.2 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
          3.บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

       4.1 รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัทประกันชีวิต    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัทประกันวินาศภัย    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

       4.2 รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคล   บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
          2.บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล   บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

       5. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย
          บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

       6. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น
          1.บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          2.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

       7. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2562
          1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
          2.นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
          3.นายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร

       8. รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 (จำนวน 20 ราย)
          1.นางสาวกฤตินี พรมตาไก้ 2.นายคริษฐ์ พาณิชย์ 3.นางสาวจุฑามณี คงเจริญ 4.นางสาวจุฑามาศ ยอวิทยา 5.นางสาวจุฑารัตน์ แสนคำ 6.นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน 7.นางประภาพร จาตุรทิศ 8.นางสาวปิ่นมณี สิทธิหาโคตร 9.นางสาวพัชรินทร์ ฉันทนาวี 10.นางสาวมาริณี พิมเสน 11.นายยศพล ตียะวราวุธ 12.นางสาวรักษิณา หิรัญภัคภณ 13.นางสาวศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ 14.นางสาวศิริทิพย์ ณ อุบล 15.นางสาวสมจิตต์ งามนิธิพร 16.นางสาวสร้อยนภา แสงแก้ว 17.นายสุรเชษฐ์ ชลตระกูล 18. นางหิรัญญา ชูวิเชียร 19.นางสาวอัญรินทร์ อนันตพงศ์ทวี 20.นายอาสาฬห์ คุ้มพร้อม

       9. รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562
          1.นางจิตร์ตรา เพชรวิสัย
          2.นางปียพัชณ์ วงศอนันสุนทรี
          3.นางสาวสุพร จันทร์โภคาไพบูลย์

       10. รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562
          บริษัท ทีคิวเอ็มไลฟ์ อินชัวร์รันส์ จำกัด

       11. รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562
          1.บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
          2.บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด
          3.บริษัท ศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด
          4.บริษัท เอเอ็นซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด