ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ประธาน งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ (OIC Webinar) โดยมี ผู้บริหาร World Bank , คณะผู้บริหาร คปภ. คุณชนะพล มหาวงษ์ , คุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ , คุณชัยยุทธ มังศรี , คุณประภาภัสร์ กุลปวโรภาส , คุณเมจกา สุพิชญางกูร พิธีกรช่อง 3 เรื่องเล่าเช้านี้ ดำเนินรายการ ณ คปภ. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ