กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?

       หลายครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น ความสูญเสียที่ผู้ประสบภัยได้รับนั้นอาจส่งผลเสียการใช้ต่อชีวิตที่เหลืออยู่ เหตุเพราะจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจทำให้ต้อง สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.เพราะรถคันที่ก่อเหตุไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. แต่ถ้ารถมีประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อมีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ประกันภัย พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองดังนี้

       1. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       2. กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       3. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
       4. กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       5. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       6. กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       7. กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ข้อ 2,3,5,6 และ 8 ซึ่งการสูญเสียหรือการถูกทำลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต หรือฟันแท้ทั้งซี่ ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม เป็นต้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       8. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน หมายถึงการสูญเสียหรือการถูกทำลายของนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ไม่ว่าจะกี่นิ้วก็ตาม โดยถูกตัดออกตั้งแต่ข้อหนึ่งขึ้นไปเป็นสำคัญ

       ดังนั้นการมีประกันภัย พ.ร.บ.จึงถือเป็นการสร้างหลักประกันและสร้างความมั่นใจอุ่นใจในการเดินทางได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

       อุบัติเหตุจากรถโทรแจ้งเหตุหรือสอบถามความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง