Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด คืออะไร ?

       สวัสดีครับพบกับ Insurance Knowledge เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ สำหรับครั้งนี้เราจะยังคงเรียนรู้เรื่องการประกันวินาศภัยกันต่อ จากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง, การประกันอัคคีภัย กันไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประกันอัคคีภัยเบ็ดเตล็ดกันนะครับ…

       การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึง ; การประกันภัยเพื่อการคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายหรือนามัยของบุคคลทรัพย์สิน หรือ สิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าและความเสี่ยงภัย ซึ่งนอกเหนือจากการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง-การประกันอัคคีภัย-การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งคำว่าเบ็ดเตล็ดนั้นหมายถึงหลากหลายอย่าง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงเป็นเรื่องของการประกันภัยที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ด้วยกันได้แก่
       1. แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล
       2. แบบกรมธรรม์การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
       3. แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์
       4. แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ

       เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าในแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแบบแรกกันก่อนเลยซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่มีความนิยมกันเพิ่มมากขึ้นในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมามีความเติบโตมากกว่า 38% ทีเดียว เรามาเรียนรู้กันครับ

       1. แบบกรมธรรม์ประกันภัยการคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งเป็นแบบที่เจาะจงมุ่งให้การคุ้มครองเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งก็คือตัวเราตัวท่านนี่แหละครับ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ อุบัติเหตุ หรือ จากการเดินทางสัญจรไปมาของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะมีการแบบกรมธรรม์ในแบบคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล เป็นการประกันภัยที่ให้การคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตตามสัญญาที่มีการกำหนดไว้ ได้แก่
          1.1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident Insurance) หรือที่เรียกกันว่าการประกัน PA ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคล เดี่ยวๆ เช่น เรา ท่าน โดยจะให้การคุ้มครองการถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และ หรือค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ยังมีการแยกออกเป็นแบบเดี่ยว(บุคคลทั่วไป) แบบกลุ่ม(แบบองค์กรหรือหน่วยงาน)แบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา(สถานศึกษา)
          1.2. การประกันภัยสุขภาพ(Health Insurance/Assurance) หรือ เรียกว่าการประกัน HA การประกันภัยประเภทนี้ชื่อก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ก็จะได้รับการคุ้มครองตามที่มีการระบุไว้ในสัญญา
          1.3. การประกันอุบัติเหตุเดินทาง(Travel Accident Insurance) หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกว่า ประกัน TA ซึ่งเป็นการประกันภัยที่จะให้การคุ้มครองต่อการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น
          1.4. การประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับการคุ้มครองถึงตัวบุคคล เช่น การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ซึ่งจะเป็นการประกันภัยที่จะให้การคุ้มครองในระหว่างการเล่นกอล์ฟ เป็นต้น

       เนื่องจากกปัจจุบันนี้การประกันภัยอุบัติเหตุหรือการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีอัตราการเติบโตที่ขยายตัวอย่างมากในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา จึงขอนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้แบบการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยจะมีการเสนอขายออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ.2 ดังนี้ครับ
       แบบ อบ.1 เป็นแบบการประกันอุบัติเหตุที่จะให้การคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 4 แบบ ได้แก่ 1.คุ้มครองการเสียชีวิต 2.คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/คุ้มครองการทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 3.คุ้มทครองการสูญเสียอวัยวะ/สายตา 4.คุ้มครองการรักษาพยาบาล
       แบบ อบ.2 เป็นแบบการประกันอุบัติเหตุที่จะให้การคุ้มครองเพิ่มเติมจากแบบ อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

       การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

       ข้อยกเว้นความคุ้มครอง อย่างที่ได้เคยบอกล่าวทุกท่านแล้วนะครับในกรมะรรมประกันภัยนั้นจะมีหมวดว่าด้วยเงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขความคุ้มครอง เงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง และ เงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ดังนั้นจึงต้อทำความเข้าใจในข้อยกเว้นด้วยครับว่าอะไรบ้างที่บริษัทปรันภัยจะไม่ให้การคุ้มครอง เนื่องการประกันภัยอุบัติเหตุนั้นมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเป็นสำคัญ จึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ดังนี้ครับ
       1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
       2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
       3. การแท้งลูก
       4. สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
       5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
       6. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
       7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
       8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
       9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
       10. ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
       11. ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

       อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นความคั้มครองทีมีการกำหนดไว้นี้ หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นก็สามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้โดยการแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบและจ่ายเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่
       1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
       2. การจลาจล การนัดหยุดงาน
       3. การสงคราม
       4. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
       5. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

       สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายอย่าง เช่น จำนวนคน อาชีพ อายุ ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย รายละเอียดต้องสอบถามเอาจากตัวแทน นายหน้า และบริษัทประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกบริษัท จะแตกต่างกันคือแบบหรือความค้มครองที่เราต้องการ

       การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยที่มีหลากหลายแบบมากหาก Insurance Knowledge จะขอนำสนอในภาพรวม และ สำหรับแบบไหนที่มีการให้ความสนใจจำนวนมาก เช่น การประกันอถบัติเหตุส่วนบุคคลดังที่ได้กล่าวมานี้จะได้หยิบยกมานำเสนอให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้นะครับที่เราเพิ่งเริ่มเรียนรู้แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล เท่านั้นเอง แล้วพบกันฉบับหน้าครับ.