กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ จัดเป็นกรมธรรม์หลักที่เป็นพื้นฐานของการสร้างหลักประกันให้กับประชาชน และวัดความสามารถในการทำธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันชีวิต

       สำหรับ 10 เดือนแรกของปี 2562 จากสถิติของสมาคมประกันชีวิตไทย พบว่า บริษัทประกันชีวิตทั้ง 22 บริษัทมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์สามัญ 2,212,862 ฉบับ เพิ่มขึ้น 19% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งระบบ อยู่ที่ 386,271 บาท เพิ่มขึ้น 3.16% โดย 10 บริษัทแรก มีจำนวนกรมธรรม์รวม 2,094,267 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 94.64%

       ทั้งนี้ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีลูกค้ากรมธรรม์สามัญสูงสุด 485,760 ฉบับ เฉลี่ยทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์อยู่ที่ 245,660 บาท รองลงมาคือ บริษัท เอไอเอ มีกรมธรรม์สามัญ 451,415 ฉบับ แต่เป็นแชมป์ลูกค้าทำทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์สูงสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 655,546 บาทต่อกรมธรรม์ ด้านบริษัทไทยประกันชีวิต มี 397,192 ฉบับ ทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์อยู่ที่ 255,865 บาท บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มี 238,222 ฉบับ มีทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์อยู่ที่ 393,634 บาท และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มี 160,779 ฉบับ เฉลี่ยทุนประกันภัยต่อกรมธรรม์ 601,520 บาท สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเอไอเอ