สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เตรียมความพร้อมภาคธุรกิจประกันวินาศภัยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ศึกษาแนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัย คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการประกันภัยฯ คณะกรรมการชมรมฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

       นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น สมาคมฯ โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ที่ปรึกษารักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาบรรยายสรุปถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมด้วยนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. ร่วมบรรยายเรื่อง แนวทางกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       จากการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ จึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (3) (4) (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นมาตรฐาน โดยถ้อยแถลงนี้จะถูกจัดให้เป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ซึ่งขณะนี้ เอกสารดังกล่าวอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ จะเร่งดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับบริษัทสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมผสานความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ในการตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการกำหนดรูปแบบของเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทประกันภัย และช่วยให้ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป