ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวในงานพิธีเปิดงาน “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”ที่จ.ชลบุรีว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อยากชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อประโยชน์ของทุกคน

       ทั้งนี้ จากสถิติรถยนต์จดทะเบียนทั่วประเทศสะสม ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 มีกว่า 40.64 ล้านคัน แต่มี พ.ร.บ. เพียง 25.51 ล้านคัน หรือ 60.05% การไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถมีความผิดตามกฎหมาย และถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

       นอกจากนี้ หากรถคันดังกล่าวไปก่อเหตุ เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับ ผู้ประสบภัย เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับกรณีบาดเจ็บ หรือหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะต้องรับผิดชอบค่าปลงศพหรือค่าทดแทน จำนวน 35,000 บาท แต่หากปฏิเสธการจ่าย แม้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเข้ามาจ่าย แต่จะต้องถูกเรียกคืนในภายหลัง พร้อมเงินเพิ่มอีก 20% และอาจถูกฟ้องทางแพ่งเพิ่มเติมได้ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียเกินกว่านั้น

       ในทางกลับกัน หากมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทจะเข้ามารับผิดชอบแทน โดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวนสูงสุด 80,000 บาท กรณีบาดเจ็บ หรือหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวนสูงสุด 300,000 บาท