ด้วยความตระหนักถึงหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Concept) สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ร่วมกับ YourNextU by SEAC (South East ASIA Center) สถาบันแห่งการพัฒนาการเรียนรู้ชั้นนำของประเทศไทยจัด Knowledge Sharing Session ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Ecosytem)

       ปัจจุบันแค่เทรนนิ่งยังไม่พอ!!! หากองค์กรอยากอยู่รอด ต้องรู้จักพัฒนาทักษะ (Reskill) และเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้ธุรกิจก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


       จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) กล่าวว่า 35% ของทักษะหลัก จะถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ในขณะที่กว่า 40% ของพนักงานได้กล่าวว่า พวกเขายังขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่จะมาเติมเต็มในตำแหน่งงานที่กำลังเผชิญอยู่ US Bureau of Labor Statistics เผยว่า ในทุก ๆ 5 ปี ทักษะของเรามีจะมีค่าเหลือครึ่งเดียว และจากผลสำรวจของ Mckinsey ก็ยืนยันไปในทางเดียวกัน โดยภายในปี 2030 มีการคาดการณ์ว่าแรงงานกว่า 375 ล้านคน จำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเอง และเสริมทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับการทำงานในอนาคต


       “ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สมาคมจึงจับมือร่วมกับ SEAC สร้างทุนมนุษย์ (คน) ให้กับสมาชิกในอุตสาหกรรมประกันภัยได้เตรียมความพร้อมกับยุคที่มี Digital Disruption อยู่ตลอดเวลาและจะเป็นตัวป่วนของการประกอบธุรกิจในอนาคต” นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ กล่าวในที่สุด