สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของไทย โดยมีผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คปภ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) สมาคมเจ้าของเรือไทย และบริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆนี้