คลิปสั้นๆ ของท่านที่ประสบความสำเร็จ
แต่ละท่านมีที่มาแตกต่างกัน

"เขาทำได้ ... เราก็ทำได้"เอกสารการสมัครสมาชิก


1. ใบสมัครสมาชิกส่วนที่มีลายเซ็นต์  (ลงลายมือชื่อผู้สมัครด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (คลิก ดูตัวอย่างวิธีการเขียนค่ะ)  

3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย
5. สำเนาใบอนุญาติป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)***
6. หลักฐานการชำระค่าสมัคร (สลิป, ใบ Pay in)ชำระค่าสมัคร 200 บาท เข้าที่ บริษัทศรีกรุง ... (คลิกดูหมายเลขบัญชีเพื่อชำระเงิน) หรือดูเอกสารความคุ้มครอง PA ก่อนนะคะหากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าสมัครจะเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยนะคะ ค่าเบี้ยประกันภัย 200 บาท ความคุ้มครอง 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย 250 บาท ความคุ้มครอง 200,000 ค่ะ


นำส่งเอกสาร ทั้งหมด


หากท่านไม่สะดวก  DownLoad ใบสมัคร สามารถกรอกข้อมูล ด้านล่างนี้เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับได้ค่ะ