ค่าเสียหายส่วนแรก

ที่มาของค่าเสียหายส่วนแรกนี้ เกิดจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ต้องการให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนนนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลง ไม่คิดว่าเราได้ทำประกันครอบคลุมไว้แล้วจะขับขี่แบบไหนก็ได้ โดยคิดแต่เพียงว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นค่านิยมและความเข้าใจที่ผิด โดยหากมีการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากๆ จะส่งผลให้ยอดค่าสินไหมของประกันภัยรถยนต์ทั้งระบบสูงขึ้น จนบริษัทประกันภัยต้องปรับอัตราเบี้ยให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่า Deductibles นี้ เป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันตกลงว่าจะจ่ายให้กับบริษัทประกันเมื่อรถยนต์คันเอาประกันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นการตกลงโดยสมัครใจ โดยที่จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของเราเลย เลือกได้ตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท และเบี้ยประกันภัยจะลดลงตามจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ยกตัวอย่างเช่น
เราทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งโดยมีการกำหนดค่าเบี้ยไว้ที่ 23,000 บาท โดยตกลงกันให้กำหนดค่าเสียหายส่วนแรกไว้ในกรมธรรม์ 5,000 บาท เราก็จะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาท ดังนั้นจะเหลือค่าเบี้ยที่เราต้องจ่ายจริง 18,000 บาท ต่อมาหากเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ เมื่อบริษัทประเมินความเสียหายของรถเราแล้ว อยู่ที่ 12,000 บาท ดังนั้น เราต้องจ่าย “ค่าเสียหายส่วนแรก” เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้ในกรมธรรม์ ส่วนค่าเสียหายที่เหลืออีก 7,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ แต่หากความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท ผู้เอาประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ส่วนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นคนผิดก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนี้ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่า Excess คือ เงินค่าเสียหายที่เราต้องรับผิดชอบเองในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ค่า Excess นี้ แม้ว่าจะไม่มีการระบุในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ต้องจ่ายจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ หากว่าการเคลมเข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดไว้

เหตุการณ์ที่เข้าข่ายการเคลมที่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นการเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี เช่น
- ถูกชนแล้วหนี และแจ้งข้อมูลของคู่กรณีไม่ได้
- จอดรถไว้แล้วรถถูกขีดข่วน
- ก้อนหินกระเด็นใส่กระจกหรือตัวรถ
- ขับรถเฉี่ยวกิ่งไม้
- เหยียบตะปูยางแตก
- ขับรถประมาท ตกหลุมจนตัวรถครูดกับพื้นถนน หรือไถลตกข้างทาง
- บอกสาเหตุ วัน เวลา และสถานที่ ที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้