ข้อควรปฏิบัติ เมื่อรถของท่านเกิดอุบัติเหตุ
     1. กรุณาโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ทราบทันที
     2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
        - ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี
        - หมายเลขกรมธรรม์
        - หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่
        - สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
        - ลักษณะการเกิดเหตุ
     3. หลังจากโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบแล้ว กรุณารอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
     4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
        - มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
        - ในกรณีที่รู้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแน่นอน พร้อมมีหลักฐานประกอบ
        - หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
     5.ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
     6. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
     7. ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา) ของบริษัทฯ หรือศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่ายตามที่ท่านสะดวก

กรณีที่เป็นฝ่ายผิด
     1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
     2.ควรแยกรถเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร
     3.ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ อาจดำเนินการ โดย
        - นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
        - ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัทฯทราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อประกันภัยของตน
        - แลกแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม” ต่อจากนั้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุเพื่อลงนามรับผิดชอบคู่กรณี
     4.การทำบันทึกยอมรับผิดควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งเขียนขึ้นเองได้)
        - ชื่อ-นามสกุล ของฝ่ายผิด
        - ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
        - วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
        - ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
        - ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
        - ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ

กรณีเป็นฝ่ายถูก
     1. ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดยี่ห้อรถ ทะเบียนรถคู่กรณีไว้ก่อน จากนั้นโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
     2. ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์มชนแล้วแยกแลกใบเคลม
     3. หากถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
     4. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะท่านต้องเรียกร้องความเสียหายกับคู่กรณีเองโดยตรง

กรณีมีผู้บาดเจ็บ
        -ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
        -ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่งควรแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
        -ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง