ประกันภัยโรคร้ายจากยุง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง เพื่อคนที่คุณห่วงใย สร้างความอุ่นใจให้ทั้งครอบครัว
ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 99 บาท
สบายใจ แม้หยุดเรียนหรือหยุดงานนอนโรงพยาบาล ยังได้รับค่าชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สามารถซื้อเพิ่มเติมจากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้
มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี และต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 100 ปี

คุ้มครอง 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่าความคุ้มครอง
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย


- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน


หมายเหตุ


- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ
- การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว


ข้อยกเว้น


การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือกการแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน