เงื่อนไขในการรับประกันภัย

1. ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
2. อายุรถไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจดทะเบียน
3. รถทีขอเอาประกันภัย :: เฉพาะรถยนต์ญี่ปุ่น ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีนั่ง และ ประเภทรถกระบะส่วนบุคคล 4 ประตู ไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งใช้ส่วนบุคคลมิใช่เพื่อการพาณิชย์

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. ให้บริการสำหรับซ่อมอู่ในสัญญาเท่านั้น
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ทั้งนี้เป็นไปตามราคามาตรฐานที่บริษัทใช้
3. แผนเอาประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
4. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มได้ทั้งนี้ยกเว้นอุปกรณ์ตกแต่งเช่น สติกเกอร์ติดรถรอบคัน ฯลฯ


ความคุ้มครองหมายเหตุ 

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่กับรุ่น ยี่ห้อ และอายุรถยนต์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
3. เบี้ยประกันภัยที่ระบุในตารางข้างต้นมีการปัดจุดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
อายุตั้งแต่ 30-60 ปี มีบุตรตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปโดยต้องแสดงสูติบัตรของบุตรพร้อมการสมัครทำประกันภัย

วิธีการคำนวณอายุของผู้เอาประกันภัย
คือปีที่ทำประกันภัย - ปีเกิดของผู้เอาประกันภัย +1 เช่น
ทำประกันภัยปี 2562 และผู้เอาประกันภัยเกิดปี 2519
อายุผู้เอาประกันภัย = 2562-2519+1 = 44 ปี
การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาสูติบัตรบุตร