ภายใต้หลักการความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


1. ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
        (1) ความเสียหายเกิดจากรถที่มิได้จัดทำประกันภัยไว้ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจำนวน
        (2) ความเสียหายเกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
        (3) ความเสียหายเกิดจากรถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และรถนั้นมิได้จัดทำประกันภัยไว้
        (4) ความเสียหายที่ไม่ทราบว่าเกิดจากรถคันใด (กรณีชนแล้วหนี)
        (5) ความเสียหายที่เกิดจากรถที่จัดทำประกันภัยไว้ แต่บริษัทผู้รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจำนวน
        (6) ความเสียหายเกิดจากรถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำประกันภัย

2. ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ค่าห้อง ค่าพาหนะนำส่งโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ สำหรับกรณีความเสียหายต่อชีวิต จะได้รับเป็นค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ


3. ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
        (1) กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย(บาดเจ็บ) จะได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
        (2) กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับเป็นค่าสูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาทต่อราย
        (3) กรณีได้รับบาดเจ็บ ต่อมาสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน 65,000 บาทต่อราย
        (4) สำหรับผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

4. การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ จะต้องกระทำภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

5. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จะจ่ายภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด

6. ในกรณีที่เจ้าของรถหรือบริษัทผู้รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจำนวน เมื่อกองทุนฯได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว นายทะเบียนจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถหรือบริษัท รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนฯได้จ่ายไป

7. การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์